Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Kdo a na co je možné kotlíkovou dotaci získat?

Dotace jsou určeny pro fyzické osoby a rodinné domy, které vymění své neekologické kotle na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzačního kotel, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu.

Maximálně uznatelné náklady činí 150 tis. Kč (výše dotace 75-80% dle typu topného zdroje).

Na co je možné žádat?

  • Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).
  • Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
  • Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého z jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.

Jaká je výše dotace a na co?

Druh kotle Výše dotace
Automatický kombinovaný kotel 75% způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
Plynový kondenzační kotel 75% způsobilých výdajů, max. 95.000,- Kč
Kotle na biomasu (ruční) 80% způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
Kotle na biomasu (automatický) 80% způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
Tepelná čerpadla 80% způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
*Pro vybrané prioritní obce a města + 5% navýšení dotace
Kotlíková dotace